Soetaert Advocaten
Soetaert Advocaten

Algemene Voorwaarden

1. Toepassing

1.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, verleent Soetaert Advocaten bvba enkel diensten onder toepassing van deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden waarnaar van de cliënt afkomstige stukken verwijzen, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2. Deze algemene voorwaarden worden geacht door de cliënt te zijn aanvaard indien deze daartegen geen bezwaar heeft geuit binnen een redelijke termijn na de ontvangst ervan. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden kan onder meer worden afgeleid uit het aanvatten van de diensten door Soetaert Advocaten bvba zonder dat de cliënt dergelijk bezwaar heeft geuit.

2. Diensten

2.1. De opdrachten van cliënten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en te zijn verricht door Soetaert Advocaten bvba, ook indien het de bedoeling is dat een opdracht door een aan haar verbonden persoon zal worden uitgevoerd.

2.2. De opdrachten worden uitsluitend verricht ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

3. Erelonen en kosten

3.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de werkzaamheden op uurbasis tegen de gebruikelijke uurtarieven uitgevoerd. Behalve de erelonen worden algemene en specifieke kosten afzonderlijk aangerekend. Algemene kosten betreffen de algemene werking van het kantoor en de administratieve kosten die voor uw dossier werden gemaakt en worden bepaald als een vast percentage (5%) van het ereloon. Specifieke kosten zijn de kosten die wij voor uw dossier hebben voorgeschoten (zoals gerechtsdeurwaarderskosten, kosten van vertaling, expertisekosten, kosten van buitenlandse correspondenten, kosten betaald aan derden voor het verkrijgen van gegevens, enz.).

3.2. Maandelijks wordt een staat van erelonen en kosten opgemaakt voor de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten van de afgelopen maand. Voor nieuwe cliënten of dossiers kan een voorschotfactuur (provisiestaat) worden toegestuurd vooraleer we de werkzaamheden aanvatten.

3.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen de door de cliënt verschuldigde erelonen en kosten en provisies te worden betaald uiterlijk 15 (vijftien) dagen na de datum van de betreffende staat. Eventuele klachten over de staat van erelonen en kosten of provisiestaat, dienen binnen de 15 (vijftien) dagen na de datum van de betreffende staat schriftelijk aan Soetaert Advocaten te worden bekendgemaakt, bij gebreke waarvan de cliënt wordt geacht de juistheid en verschuldigheid van de factuur te erkennen.

4. Laattijdige betaling

4.1. In geval van niet-betaling binnen de 15 (vijftien) dagen na de datum van de staat van erelonen en kosten of provisiestaat is de cliënt een verwijlinterest verschuldigd van 0,8% (nul komma acht procent) per maand en kan Soetaert Advocaten bvba, na eenvoudige kennisgeving aan de cliënt, haar werkzaamheden opschorten tot volledige betaling en zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele schade die hierdoor zou ontstaan.

4.2. In geval van aangetekende ingebrekestelling of gerechtelijke invordering wordt het verschuldigde bedrag met interest, vermeerderd met een forfaitaire bijkomende vergoeding van 10% (tien procent) van het verschuldigde bedrag, met dien verstande dat deze vermeerdering minimaal 250 Eur (tweehonderd vijftig euro) en maximaal 2.500 Eur (tweeduizend vijfhonderd euro) bedraagt.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de verplichtingen van Soetaert Advocaten louter een middelenverbintens.

5.2. Aanspraken met betrekking tot de diensten kunnen uitsluitend worden gericht tegen Soetaert Advocaten bvba. De (rechts)personen die voor Soetaert Advocaten bvba werkzaam zijn, op enigerlei wijze aan Soetaert Advocaten bvba verbonden zijn en/of alle personen die betrokken zijn bij de dienstverlening door of namens Soetaert Advocaten bvba (vennoten, advocaten, stagiair-advocaten, medewerkers, werknemers), kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. Nochtans, voor zover de wet zou toelaten dat dergelijke personen zouden kunnen worden aangesproken, kunnen ook zij op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

5.3. Indien de uitvoering van een opdracht van een cliënt meebrengt dat een (rechts)persoon die niet aan Soetaert Advocaten bvba verbonden is en evenmin deel uitmaakt van een door Soetaert Advocaten bvba aangegaan samenwerkingsverband, in samenspraak met de cliënt, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de opdracht te verrichten (zoals (buitenlandse) advocaten, bedrijfsrevisoren, accountants, boekhouders, notarissen, gerechtsdeurwaarders, deskundigen, adviseurs of dienstverleniers zoals een post- of koerierbedrijf of een bank of financiële instelling, enz.), is Soetaert Advocaten bvba niet aansprakelijk voor de diensten, het handelen, het nalaten en/of de eventuele fouten of tekortkomingen van deze (rechts)persoon.

5.4. De aansprakelijkheid van Soetaert Advocaten bvba is beperkt tot het bedrag dat krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Orde van Vlaamse Balies wordt uitgekeerd (met een maximum van 1.250.000 Eur), met inbegrip van het eigen risico dat Soetaert Advocaten bvba in verband met deze verzekering draagt. Informatie over deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek toegezonden.

5.5. Indien, om welke reden ook, geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering vermeld onder punt 5.4. zou plaatsvinden, is de aansprakelijkheid door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins beperkt tot het door Soetaert Advocaten bvba in het jaar waarin de schade zich voordeed aan de cliënt in rekening gebrachte ereloon, exclusief btw, tot een maximum van 50.000 Eur (vijftig duizend euro).

5.6. Elke aanspraak tot schadevergoeding vervalt indien de aanspraak niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de cliënt bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn, bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

6. Varia

6.1. Door deze algemene voorwaarden te aanvaarden, stemt de cliënt ermee in dat Soetaert Advocaten bvba de naam van de cliënt kan aanwenden voor marketingdoeleinden of in een context (zoals praktijkomschrijvingen) die kan worden beschouwd als reclame verricht door advocaten, weliswaar onder onze verplichting om het beroepsgeheim en de overige verplichtingen onder de deontologische regelgeving van de Orde van Advocaten na te leven.

6.2. Deze algemene voorwaarden en de rechtsverhouding tussen Soetaert Advocaten bvba en haar cliënt worden beheerst door Belgisch recht. Voor zover gedrags- en beroepsregels van de Orde van Advocaten van de Balie te Antwerpen van toepassing zijn, maken deze deel uit van deze algemene voorwaarden. Elke betwisting tussen Soetaert Advocaten bvba en de cliënt moet eerst worden voorgelegd aan de stafhouder van de Balie van Antwerpen. Indien aldus geen oplossing wordt bereikt, kan het geschil uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

6.3. Soetaert Advocaten bvba heeft de mogelijkheid om bijzondere voorwaarden op te nemen in een overeenkomst van opdracht met de cliënt, zoals over de wijze van vergoeding voor de uitvoering van de opdracht. Indien daarin uitdrukkelijk schriftelijk bepaald, kunnen dergelijke bijzondere voorwaarden afwijken van deze algemene voorwaarden.

6.4. Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands opgesteld en in het Engels en Frans vertaald. In geval van geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst beslissend.

Algemene Voorwaarden Soetaert Advocaten bvba - Versie 1 januari 2015