Soetaert Advocaten
Soetaert Advocaten

VENNOOTSCHAPSRECHT

ALGEMENE VENNOOTSCHAPSRECHTELIJKE PRAKTIJK

Advies en begeleiding van vennootschappen, hun aandeelhouders en bestuurders, met betrekking tot onder meer:

 • oprichting van vennootschappen, dochterondernemingen en bijkantoren
 • opstellen van statuten
 • opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten
 • opstellen van managementovereenkomsten
 • benoeming, ontslag en vervanging van bestuurders
 • rechten van aandeelhouders
 • plichten en aansprakelijkheid van bestuurders
 • bijeenroepen van raden van bestuur, buitengewone of bijzondere algemene vergaderingen
 • opstellen van notulen en bijzondere verslagen
 • kapitaalverhogingen en -verminderingen
 • dividenduitkeringen
 • belangenconflicten
 • enz.

OVERNAMES EN REORGANISATIES

Begeleiding bij de planning, structurering, en uitwerking van verrichtingen zoals:

 • fusies en splitsingen
 • overdracht/overname van aandelen
 • overdracht/overname van actiefbestanddelen, van een bedrijfstak of een algemeenheid
 • verkoop aan het management (“management buy-out” of “MBO”)
 • herstructureringen, reorganisaties en desinvesteringen
 • vereffeningen
 • enz.

Opstellen van overeenkomsten en uitwerking en implementatie van strategieën zoals:

 • vertrouwelijkheidsovereenkomsten
 • intentieverklaringen
 • overnameovereenkomsten
 • exitstrategieën
 • herstructureringen
 • enz.

GESCHILLENBESLECHTING

Bemiddeling en gerechtelijke procedures met betrekking tot onder meer:

 • geschillen tussen bestuurders, tussen bestuurders en aandeelhouders of tussen aandeelhouders
 • aansprakelijkheid van bestuurders
 • garanties in het kader van fusies en overnames
 • gedwongen uitkoop van aandeelhouders
 • enz.